MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme için fiyatlar, çe?itli faktörlere ba?l? olarak de?i?iklik gösterebilir. Bu faktörler ?unlar? içerebilir:

Görüntüleme Merkezi: MR çekimlerinin yap?ld??? t?bbi görüntüleme merkezi veya hastane, konum ve prestije ba?l? olarak fiyatlarda farkl?l?klar olu?turabilir.

Bölge ve Kapsam: MR'in çekilece?i bölge ve kapsam da fiyat? etkiler. Ba?, boyun, omurga, eklem, pelvis gibi farkl? bölgelerde çekilen MR'lar aras?nda fiyat farkl?l?klar? olabilir. Ayr?ca, çekim kapsam? da (örne?in, tek bir eklem yerine tüm vücut) fiyat üzerinde etkili olabilir.

Kontrast Madde: Baz? MR tetkiklerinde kontrast madde kullan?lmas? gerekebilir. Kontrast madde enjeksiyonu, ek maliyetlere yol açabilir.

Özel ?stekler: Baz? durumlarda, hastan?n veya doktorun özel isteklerine ba?l? olarak ek protokoller veya ek görüntüleme seçenekleri gerekebilir. Bu da maliyeti etkileyebilir.

Sa?l?k Sigortas?: mr fiyatlar?, hastan?n sahip oldu?u sa?l?k sigortas?na ve poliçesine ba?l? olarak de?i?ebilir. Baz? sigorta planlar? MR tetkiklerini kapsayabilir veya indirimli fiyatlar sunabilir.

Bu faktörler göz önüne al?nd???nda, MR tetkiklerinin fiyatlar? genellikle 500 TL ile 3000 TL aras?nda de?i?ebilir. Ancak, bu rakamlar kesin de?ildir ve farkl? bölgelerde, kurumlarda veya özel durumlarda farkl?l?k gösterebilir. MR fiyatlar? hakk?nda daha kesin bir bilgi almak için ilgili görüntüleme merkezi veya hastanenin mali i?ler departman?yla ileti?ime geçmek önemlidir.