K?zl?k zar?, vajinan?n giri? k?sm?nda bulunan, dudaklar?n 1-1,5 cm iç k?sm?nda, küçük dudaklara ba?l? k?vr?m ?eklinde bir yap?d?r. Orta k?sm?nda adet kan?n?n ve vaginal salg?lar?n akmas?n? sa?layan delik veya delikçikler bulunur. K?zl?k zar?n?n ilk cinsel ili?kide y?rt?l?p kanamas? beklenmektedir. Mastürbasyon s?ras?nda orgazma ula?an kad?n farketmeden k?zl?k zar?n? y?rtabilir. Y?rt?lan k?zl?k zar? hiçbir durumda kendili?inden eski haline gelmez. Cinsel ili?ki ile de k?zl?k zar? bozulmaktad?r. K?zl?k zar? dikimi operasyonlar? ile yapay bir k?zl?k zar? olu?turulmakta, ilk ili?kide kanama sa?lanmaktad?r.